Ökoloogia2019-09-13T07:52:10+00:00

Ökoloogia

JÄÄTMEKOGUMINE

Gordon LT on tootjate ja importijate ühingu liige.

Tootjate ja maaletoojate liit on loonud Leedus enneolematu toodete ja pakendijäätmete kogumissüsteemi, mis põhineb toodete (õlid, elektroonika, õli, kütus, õhufiltrid, amortisaatorid, akud, patareid jne) ja pakendite nõuetekohasel ja tõhusal kogumisel ja haldamisel, samuti nende protsesside rahastamine.

Selle süsteemi juurutamine on märkimisväärselt vähendanud garaažitootjate ja levitajate klientidele ohtlike ja tavajäätmete kohaletoimetamise kulusid ning võimaldab neil oma tooteid ning pakendit ja muid jäätmeid õigesti käidelda.

Tootjate ja importijate liit koos UAB Gordon LT ja teiste liikmetega hüvitab UAB Waste Management Centeri jäätmekogumiskulud. Muud jäätmed kogutakse eriti soodsatel tingimustel.

Leedu UAB jäätmehoolduskeskus pakub ohtlike ja tavajäätmete kogumist, vedu, ladustamist, sorteerimist ja ringlussevõttu. See pakub jäätmekäitlusteenuseid ettevõtetele, organisatsioonidele, tootjatele, importijatele, omavalitsustele, piirkondlikele jäätmekäitluskeskustele, elanikele ja kõigile, kes tekitavad jäätmeid oma tegevuse ajal või kodus.

Selline koostöö on kasulik kõigile huvitatud pooltele:

tootjad ja importijad oma iga-aastaste jäätmekäitlusülesannete täitmisel,
jäätmevaldajad, kuna nad säästavad jäätmekäitlusel raha,
jäätmehaldurid, kuna nemad rahastavad osa jäätmekäitluse kuludest,
keskkonnale ja inimeste tervisele, kuna jäätmeid kogutakse ja käideldakse keskkonnasõbralikul viisil.

JSC jäätmekäitluskeskus kogub:

kasutatud õli;
sisepõlemismootorite õlijäätmed ja kütusefiltrid;
sisepõlemismootorite õhu sisselaskefiltrid;
autode hüdraulilised (õli) amortisaatorid;
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed;
kasutatud akud;
kasutuselt kõrvaldatud rehvid;
must- ja värvilise metalli jäägid;
romusõidukid;
muud jäätmed.

Lisateave UAB jäätmekäitluskeskuse kogutud jäätmete ja tingimuste kohta leiate aadressilt www.atc1.lt. UAB Waste Management Center on keskkonnanõuetele vastav ettevõte, kellel on Leedu Vabariigi keskkonnaministeeriumi väljastatud ohtlike jäätmete käitluslitsents. 000490 ning saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli luba nr. VR-4.7-V-02-268 ja kantud jäätmekäitlusettevõtete registrisse (ADR-kood 113414).

ELEKTRI – JA ELEKTRONSEADMETE JÄÄTMEKÄITLUS

Elektri- ja elektroonikaseadmed (WEEE) sisaldavad keskkonna ja inimeste tervise jaoks väga ohtlikke aineid, mille nõuetekohase käitlemiseta jätmine kahjustab keskkonda ja inimeste tervist. Valesti majandatud elektroonikaromudest keskkonda sattudes võivad need materjalid tungida pinnasesse, saastada põhjavett ja seetõttu on oluline eraldada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed üldisest jäätmevoogudest ning neid ohutult käidelda.

Kasutuselt kõrvaldatud mittevajalikke elektroonikaromusid ei tohi koos olmejäätmetega hävitada. Selle jäätmete ohutuks käitlemiseks tuleb need eraldi koguda ja jäätmehalduritele üle anda. Sel moel kaitstakse keskkonda ja loodusvarasid. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete prügilasse ladestamine koos olmejäätmetes leiduvate ohtlike jäätmetega saastab keskkonda ja jätab neilt väärtusliku teisese tooraine, mida nad saavad.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetel olev märgistussümbol (vt allpool) näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi, segamata olmejäätmetega.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed on Leedus kiiresti kasvav jäätmevoog, kus suurt osa materjalidest saab taaskasutada, ringlusse võtta või muul viisil taaskasutada ning nendes jäätmetes sisalduvad ohtlikud materjalid tuleb eraldada ja keskkonnasõbralikul viisil töödelda.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete sorteerimise ja kasutuselt kõrvaldatud elektroonikaromude ringlussevõtuga saavad ettevõtted ja kodanikud anda olulise panuse elektroonikaromude kogumise ja ringlussevõtu suurendamisse. On oluline, et kasutuskõlbmatuid elektri- ja elektroonikaseadmeid enne käitlemist ei kõrvaldata, kuna see võib põhjustada keskkonna saastamist inimeste tervisele ohtlike ainetega.

Elektroonikaromude kasutajad ei tohi vanu elektroonikaromusid koos olmejäätmetega utiliseerida, vaid peavad selle meile tagastama või viima püsivasse elektroonikaromude kogumiskohta, mis asub kogu Leedus.

Uue elektri- ja elektroonikaseadme ostmisel on tarbijatel õigus tarnida sama otstarbega vana toode ostukohas tasuta. Seega võite meie ettevõttelt elektri- või elektroonikaseadmeid ostes tuua sama tüüpi kasutuselt kõrvaldatud toote oma müügikohta.